Ponowne wykorzystywanie

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - BIP: http://cus.koszalin.ibip.pl
 2. udostępniona w serwisie internetowym Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - WWW: http:/cus.koszalin.eu    
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Centrum Usług Społecznych w Koszalinie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w drodze decyzji administracyjnej.

 

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

 Centrum Usług Społecznych w Koszalinie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 2. wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Centrum.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Udostępnienie informacji sektorapublicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1) informacja nie została udostępniona w BIP Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,
  2) została udostępniona w inny sposób i nie zostały  określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  4) została udostępniona lub przekazana na pdstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
  1) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@cuskoszalin.eu
  2) za pośrednictwem epuap: /mopskoszalin/skrytkaesp
  3) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin.
 3. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                   

Opłaty

 1. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Centrum może nałozyć opłatęza ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informaci publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając opłaty uwzglednia sie koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w okreslonej formie oraz inne czynniki, które będa brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłata jest kalkulowana indywidualnie.
 4. Wysokośc opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okreslony sposób i w okreslonej formie.
 5. Centrum możliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezposredni w czasie rzeczywistym. informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyc opłatę za ponopwne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publiczneji/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Centrum Usług Społecznych w Koszalinie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Centrum, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub  o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 3. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadkuo których mowaw art. 10 ust. 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, albo w przypadku odmowy ze względu na objęcie  informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu Przepisów prawa Unii Europejskiej Centrum wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licenconodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.
 6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego.
 7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpwiedzią na skargę.

Poniżej do pobrania klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego

Klauzula informacyjna - PW (pdf, 133KB)

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-19)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-19 09:00:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marjańska Wioletta
(2022-02-24 11:09:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki