Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1. Diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3. Inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4. Opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6. Powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7. Monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8. Przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
9. Kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10. Składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Uchwała Nr LXIV/931/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 398 KB).

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Dorota Markowska - starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01. Zastępcą Przewodniczącego jest p. Ewa Antoszak – starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie nr 859/2962/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 169 KB),

Zarządzenie Nr 876/3007/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 09 października 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 200 KB),

Zarządzenie Nr 957/3268/24 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 200 KB).

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Urszula Borzęcka – Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
2. Dorota Markowska – Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
3. Grzegorz Hamera – Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
4. Paulina Wiśniewska-Basiak – Komenda Miejska Policji w Koszalinie
5. Maciej Mikołajczak – Prokuratura Rejonowa w Koszalinie
6. Krzysztof Czubaj – Sąd Rejonowy w Koszalinie
7. Witold Czapiewski – Sąd Rejonowy w Koszalinie
8. Ewa Antoszak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie
9. Dorota Śliwińska-Łuczak – Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w Koszalinie
10. Anna Iwanisik – Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
11. Aneta Boruch – Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie
12. Marcelina Bielak – Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie
13. Agnieszka Filipczuk – Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
14. Dorota Chałat – Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
15. Agnieszka Dybza-Zienowicz - Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie

 

Karty monitorowania realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025:

Obszar I - Profilaktyka i edukacja społeczna (DOC, 40 KB)

Obszar II - Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie (DOC, 42 KB)

Obszar III - Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie (DOC, 39 KB)

Obszar IV - Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DOC, 36 KB)

 

Wytworzył:
Dorota Markowska
(2023-06-28)
Udostępnił:
Markowska Dorota
(2018-01-18 10:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Markowska Dorota
(2024-04-04 09:35:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki