Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna ogólna - OG (pdf 244KB)


Klauzule informacyjne szczegółowe są dostępne poniżej:

 

Dodatek mieszkaniowy

Klauzula informacyjna - DM (pdf, 149KB)


Rozpatrzenie korespondencji przesłanej do Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Klauzula informacyjna - EK (pdf, 144KB)


Dodatek energetyczny

Klauzula informacyjna - EN (pdf, 148KB)


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek dla opiekuna

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc państwa

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Fundusz alimentacyjny 

Dłużnik alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc gminy

Świadczenie "Dobry start"

Klauzula informacyjna - ŚR (pdf, 193KB)


Płace/kadry

Klauzula informacyjna - PK (pdf, 151KB)


Zbiór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Klauzula informacyjna - OK (pdf, 148KB)


Klub Integracji Społecznej

Klauzula informacyjna - KI (pdf, 147KB)


Praca socjalna

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Sprawienie pogrzebu

Integracja uchodźców

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Posiłek (dzieci i dorośli)

Bilet kredytowany

Schronienie

Pomoc specjalistyczna –  pedagogiczna, psychologiczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” dla osób od 60 roku życia

Dzienny Dom „Senior-WIGOR- Pogodna Jesień”

Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób zaburzonych psychicznie

Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z upośledzeniem umysłowym

Pomoc na kontynuowanie nauki - z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc na usamodzielnienie - z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo - z ustawy o pomocy społecznej

Klauzula informacyjna - OP (pdf, 151KB)


Zadania w ramach Programu „Aktywny samorząd”

Klauzula informacyjna - PA (pdf, 152KB)


PFRON - likwidacja barier architektonicznych

PFRON - likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

PFRON - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PFRON - sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

PFRON - turnusy rehabilitacyjne

PFRON - tłumacz języka migowego lub tłumacz – przewodnik

Klauzula informacyjna - PI (pdf, 330KB)


Świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Świadczenie wraz z dodatkiem na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do pieczy zastępczej - jednorazowo

Utrzymanie lokalu mieszkalnego - dla opiekuna zastępczego

Pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla opiekuna zastępczego

Dodatek na niepełnosprawne dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Świadczenie oraz dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub osobę, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dodatek wychowawczy/ dodatek do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Świadczenie "Dobry start"

Klauzula informacyjna - RZ (pdf, 149KB)


Płatnik

Klauzula informacyjna - PŁ (pdf, 150KB)


Kandydaci na opiekuna zastępczego

Klauzula informacyjna - KR (pdf, 287KB)


Rekrutacja

Klauzula informacyjna - RE (pdf, 203KB)


Pomoc na kontynuowanie nauki - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc na usamodzielnienie - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc dla usamodzielnianych na zagospodarowanie – jednorazowo - z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenie "Dobry start"

Klauzula informacyjna - US (pdf, 149KB)


Asystent rodziny

Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki

Klauzula informacyjna - AR (pdf, 146KB)


Stypendium szkolne dla uczniów

Zasiłek szkolny

Klauzula informacyjna - ST (pdf, 152KB)


System kolejkowy

Klauzula informacyjna - SYSTEM KOLEJKOWY (pdf, 147KB)


Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Klauzula informacyjna - RB (pdf, 286KB)


Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej

Klauzula informacyjna - Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej (pdf, 205KB)


Wydawanie zaświadczeń

Klauzula informacyjna - WZ (pdf, 165KB)


Udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna - IP (pdf, 147KB)


Prowadzenie postępowania w związku z udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego /ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego/

Klauzula informacyjna - PW (pdf, 133KB)


Pomoc dla repatriantów

Klauzula informacyjna - RI (pdf, 149KB)


Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie kurateli

Klauzula informacyjna - KU (pdf, 149KB)


Zamówienia publiczne wyłączone spod ustawy Pzp

Klauzula informacyjna - ZM (pdf, 182KB)


Przeciwdziałanie przemocy

Klauzula informacyjna - NK (pdf, 148KB)


Przeciwdziałanie przemocy - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Klauzula informacyjna - NP (pdf, 150KB)


Praktyki i staże

Klauzula informacyjna - PS (pdf, 163KB)


Skargi i wnioski

Klauzula informacyjna - SW (pdf, 287KB)


Przekazanie sprawy do organu właściwego

Klauzula informacyjna - WM (pdf, 287KB)


PFRON - sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów

PFRON - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Klauzula informacyjna - PO (pdf, 287KB)


Pomoc osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

Klauzula informacyjna - CO (pdf, 196KB)


Koszalińska Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - KK (pdf, 32KB)


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - OD (pdf, 32KB)


Partnerzy Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - PP (pdf, 31KB)


PFRON - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Klauzula informacyjna - PC (pdf, 153KB)


Karta Polaka - wypłata świadczeń pieniężnych posiadaczowi Karty Polaka

Klauzula informacyjna - KP (pdf, 149KB)


Program "Czyste powietrze" 2.0

Klauzula informacyjna - CP (pdf, 77KB)


Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Klauzula informacyjna - SZ (pdf, 148KB)


PPK - pracownicze plany kapitałowe

Klauzula informacyjna - PPK (pdf, 150KB)


Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna - WIZ (pdf, 224KB)


Dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna - DO (pdf, 165KB)


Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klauzula informacyjna - UA (pdf, 230KB)


Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

Klauzula informacyjna - OT (pdf, 219KB)


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna - PU (pdf, 413KB)


Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Klauzula informacyjna - DW (pdf, 227KB)


Uczestnicy programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”

Klauzula informacyjna - KKM (pdf, 163KB)


Partnerzy programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”

Klauzula informacyjna - KKP (pdf, 162KB)


W związku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na potrzeby preferencyjnego zakupu węgla

Klauzula informacyjna - ZW (pdf, 243KB)


Dodatek elektryczny

Klauzula informacyjna - DE (pdf, 158KB)


Dotyczy właścicieli lokali przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dla najemcy lokalu

Klauzula informacyjna - DMW (pdf, 148KB)


Dotyczy rozpatrzenia wniosku o refundację podatku VAT w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Klauzula informacyjna - RPV (pdf, 164KB)


Dotyczy rozpatrywania wniosków i realizacji usług społecznych

Klauzula informacyjna - OUS (pdf, 181KB)


....

Wytworzył:
Ireneusz Bieleń
(2021-01-29)
Udostępnił:
Cieślińska Monika
(2018-05-23 12:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieleń Ireneusz
(2024-01-29 09:07:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki