Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

  • Ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
  • Wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej , osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić  jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna lub brak wskazań szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie  od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1).

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto wbrew ciążącemu na min obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek.

Tryb odwoławczy i skargowy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.
Wniosek nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z klauzulą informacyjną

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-19)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-19 08:59:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Urbańczyk Magdalena
(2021-08-03 07:43:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki