Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, "koszalińskie becikowe"

BOK-21 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pdf (455 KB)
Klauzula informacyjna pdf (388 KB)
Załączniki:

BOK-21-01 Wniosek pdf (204 KB)
BOK-21-02 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy liczba dzieci, na które wnioskuje się o zasiłek rodzinny, ustala się dodatki do zasiłku rodzinnego i liczba osób wchodzących w skład rodziny jest większa niż liczba pozycji w formularzu wniosku pdf (130 KB)
BOK-21-03 Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf (100 KB)
BOK-21-04 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf (78 KB)
BOK-21-05 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pdf (80 KB)

BOK-21-06 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pdf (78 KB)
BOK-21-07 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania pdf (86 KB)

BOK-21-08 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf (300 KB)
BOK-21-09 Druk zaświadczenia lekarskiego pdf (572 KB)
BOK-21-10 Oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej pdf (537 KB)

BOK-21-11 Oświadczenie o sposobie wypłaty (468 KB)

BOK-22 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc państwa pdf (502 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-22-01 Wniosek  pdf (118 KB)
BOK-22-02 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia i liczba osób wchodzących w skład rodziny jest większa niż liczba pozycji w formularzu wniosku pdf (592 KB)

BOK-22-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf (100 KB)
BOK-22-04 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf (133 KB)
BOK-22-05 Druk zaświadczenia lekarskiego pdf (572KB)
BOK-22-06 Oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej pdf (537 KB)
BOK-22-07 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf(468 KB)

BOK-23 "KOSZALIŃSKIE BECIKOWE" Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – pomoc gminy pdf (540 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-23-01 Wniosek pdf (200 KB)

BOK-23-02 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

BOK-24 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (544 KB)
Klauzula informacyjna pdf (193 KB)
Załączniki:
BOK-24-01 Wniosek (103 KB)
BOK-24-02 Druk zaświadczenia lekarskiego (572 KB)
BOK-24-03 Wzór zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do korzystania ze wsparcia (293 KB)
BOK-24-04 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (300 KB)
BOK-24-05 Oświadczenie dotyczące kontaktu z asystentem rodziny (104 KB)
BOK-24-06 Oświadczenie o sposobie wypłaty (468 KB)

BOK-25 Zasiłek pielęgnacyjny pdf (365 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-25-01 Wniosek pdf (106 KB)
BOK-25-02 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf (300 KB)
BOK-25-03 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

BOK-26 Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023r.pdf (403 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-26-01 Wniosek pdf (113 KB)
BOK-26-02 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pdf (80 KB)
BOK-26-03 Oświadczenie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego pdf (259 KB)
BOK-26-04 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf (300 KB)
BOK-26-05 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

BOK-46 Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 01 stycznia 2024r. pdf (403 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-46-01 Wniosek pdf (113 KB)
BOK-46-02 Załącznik do wnioseku o ustalenie prawa doświadczenia pielęgnacyjnego pdf (80 KB)
BOK-46-03 Oświadczenie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego pdf (259 KB)
BOK-46-04 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf (300 KB)


BOK-27 Specjalny zasiłek opiekuńczy pdf (546 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)

Załączniki:
BOK-27-01 Wniosek  pdf (100 KB)
BOK-27-02 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy liczba osób uprawnionych do tego świadczenia jest większa niż liczba pozycji na formularzu wniosku pdf (132 KB)

BOK-27-03 Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf (131 KB)
BOK-27-04 Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy pdf (80 KB)
BOK-27-05 Oświadczenie dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego pdf (259 KB)
BOK-27-06 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf  (300 KB)

BOK-27-07 Oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej pdf  (537 KB)
BOK-27-08 Oświadczenie o sposobie wypłaty  (468 KB)

BOK-28 Zasiłek dla opiekuna pdf (537 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:

BOK-28-01 Wniosek pdf (109 KB)
BOK-28-02 Oświadczenie dotyczące zasiłku dla opiekuna pdf (753 KB)
BOK-28-03 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

BOK-29 Świadczenie rodzicielskie pdf (539 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-29-01 Wniosek pdf (111 KB)
BOK-29-02 Oświadczenie dotyczące świadczenia rodzicielskiego pdf (177 KB)
BOK-29-03 Oświadczenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pdf (300 KB)

BOK-29-04 Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

BOK-30 Fundusz alimentacyjny pdf (396 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)
Załączniki:
BOK-30-01 Wniosek pdf (130 KB)
BOK-30-02 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy liczba osób uprawnionych do tego świadczenia i liczba osób wchodzących w skład rodziny jest większa niż liczba pozycji na formularzu wniosku pdf (133 KB)
BOK-30-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf (99 KB)

BOK-30-04 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pdf (132 KB)
BOK-30-05 Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf (330 KB)
BOK-30-06 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentów, innych niż dłużnik alimentacyjny pdf (109 KB)
BOK-30-07 Oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej pdf (537 KB)
BOK-30-08 Oświadczenie oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

DŚW-01 Dłużnik alimentacyjny pdf (233 KB)
Klauzula informacyjna pdf (393 KB)

Wytworzył:
Magdalena Urbańczyk
(2015-03-24)
Udostępnił:
Urbańczyk Magdalena
(2015-03-24 11:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kopeć
(2024-04-11 10:34:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki