Komunikacja w języku migowym

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCEGO

Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Centrum Usług Społecznych w Koszalinie udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi” za pomocą następujących środków komunikowania się:

1) pocztą elektroniczną – kancelaria@cuskoszalin.euna ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Centrum, itp.,

2) faksem – (94) 31 60 328,

3) aplikacją informatyczną ePUAP – dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - http://cus.koszalin.ibip.pl

4) drogą pocztową.

Ponadto osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usługi należy zgłosić przez złożenie wniosku w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Centrum (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pomocą wyżej wymienionych środków komunikowania się.

Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

1) Imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2) Adres zamieszkania,

3) PESEL,

4) Nr tel. komórkowego lub nr tel. osoby słyszącej upoważnionej do kontaktów z osobą uprawnioną,

5) Orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej,

6) Informacja na temat sprawy załatwianej w Centrum przez osobę uprawnioną (w przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy),

7) Planowany termin skorzystania ze świadczenia (dzień i godzina).

 

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownik do kontaktu w sprawach usługi tłumacza języka migowego (PJM) :

Pani Aleksandra Cyc – Zespół Pieczy Zastępczej, pok. 332, tel. 943 160 373

Wytworzył:
Katarzyna Wawrzynkowska
(2020-01-31)
Udostępnił:
Wawrzynkowska Katarzyna
(2020-01-31 12:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Bieleń Ireneusz
(2024-01-29 13:01:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki